top of page
Black Background

CALENDAR

NIV Ecclesiastes 9:10  "Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the grave, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom."

 

CRL Eklezyas 9:10 "Tou sa ou jwenn pou ou fè, fè l' ak tout fòs ou. Paske, kote ou prale a, nan peyi kote mò yo ye a, nanpwen travay pou ou fè, pa gen lide ki pou mache nan tèt ou, pa gen konesans, pa gen bon konprann."
 

Connecting Dots
Black Background

Our Story

bottom of page